2019. június 26., szerda

VVM 2020 – 13. A Társadalom


Ugyancsak lépten-nyomon fedezhetjük fel a társadalom hatalmát, ha a jog vagy a hagyomány képében találkozunk vele, vagy ha a puszta megjelenésével, mint tömeg.
A Mozgalom világnézetének alapja a társadalom történelmi tagoltságának felismerése.
Minden társadalom, mint minden közösség sajátosan tagolt, ennek általában szívós formái végtelen gazdagságot mutatnak. Mégis jól kivehető, hogy a társadalom egy piramisszerű hierarchia: csúcsa egy király vagy királyféle, egy egész uralkodó-vezető réteggel, középen többé vagy kevésbé módos, többé vagy kevésbé szabad emberek (kereskedők, ügyvédek, gyógyítók, művészek, latrok és mások), és végül egy dolgozó nép. Ennek a legáltalánosabb, de reális tagoltságnak a mindenféle ideológia és politika szokásos hármas tagoltsága: jobboldal, centrum, baloldal, vagy másképpen: konzervativizmus, liberalizmus, kommunizmus.
Ezek az osztályok az életben meglehetősen egyértelműen kirajzolódnak, minden egyes embernél megállapítható – akár messziről – hogy hova tartozik. Mit gondol az egyes ember, az egészen más kérdés. Sokakban kifelődik egy erős megingathatatlan osztálytudat, másokban ez az osztálytudat nyomokban sem fedezhető fel, és nagyon sokan, különösen egyes idpszakokban a legnagyobb szégyennek, átoknak, ellenségnek éppen a saját osztályukat érzik, elmenekülnének abből, vagy valamiképpen radikálisan megváltoztatnák a helyzetet.
Mindegyiknek van egy hihetetlenül pozitív képe saját magáról, és árnyalt vagy lesújtó véleménye a többiekről. A jó király büszke osztályára, tisztelettel viselkedik a középosztálybeliekkel szemben, atyaian szereti és védelmezi szorgos népét. A történelemben sokan voltak valahogy így, valóságosan vagy legalább saját megítélésük szerint. A kevésbé jó király aljas árulóknak és gyilkosnak tartotta a saját osztálybelieket. minden hájjal megkent gazembereknek tartotta a középosztálybelieket, akiket nem árt minél gyakrabban büntetni és kopasztani, végül a népet műveletlen, lusta, büdös, hálátlan és veszedelmes tömegnek tartotta.
És egészen hasonló vélekedéseket lehet találni a többi osztály képviselőinél. Akár tragikusnak is mondható, hogy az ilyen elfogultság jellemző a szellem mindenféle képviselőire: tudósok, bölcselők, művészek. Szinte mindenki „pártosan” elfogult, sőt, mindenhol a pártos elfogultság nyílt vagy burkolt követelmény. Így annál keservesebb és reménytelenebb lett a három osztály szűnni nem akaró harca, amely rendre valóságos testvérharccá, polgárháborúvá fajul, zavargások, felkelések, forradalmak sorát hozva, többynire mind hasztalanul. A lázadás után jön a megtorlás, a forradalom után jön az ellenforradalom.
De az örök osztályharc lényege nem az osztályok és emberek pártos elfogultsága, kritikátlansága, hanem a valóságos igazságtalanságok. Elfogulatlanul be kell látni, hogy minden osztálynak megvan a maga funkciója, feladata, munkája. Ha mindezt a munkára vetítjük, ami nem aggályos egyszerűsítés, hanem teljesen ésszerű és jogos, nagyvonalakban azt kell látni, hogy a társadalom összmunkája így oszlik az osztályok között: 10-20-70, a javak elosztása pedig: 40-40-20. Ez pedig olyan igazságtalanság, amely mellett soha nem lesz társadalmi béke, harmónia, sorsközösség.
Ezek nélkül pedig jövőnk meg van pecsételve.
Egy a kiút: egy új társadalmi kiegyezés és béke. De ez a kiegyezés nem állhat puszta ígéretekből, hogy a jövőben majd igyekszünk jók lenni. Egy olyan társadalomátalakító program kell, amelynek vázlata már jól látható a Mozgalom írásaiban, javaslataiban. Ezeket kell eljuttatni az emberek tudatába, amihez kell az igaz emberek első lépése, példája.* * *

Figyelmeztetés: VVM 2020 cím alatt bejegyzések egy most készülő nagyobb anyag (munkacíme VVM 2020 – Felhívás) egy részlete. Ha a munka során ebben kisebb-nagyobb változások történnek, ezeket közzétesszük. A kisebbeket átvezetjük az eredeti blogbejegyzésen, a nagyobbakat új bejegyzésként adjuk majd közre.


2019. június 25., kedd

VVM 2020 – 12. A Természet


A Mozgalom folyamatos gyarapodó javaslatai nem egyszerűen hol tetszetős, hol meghökkentő ötletek, hanem egy egységes és eleven világnézet logikus, ésszerű következményei, következtetései. Ennek a világnézetnek egyik fontos sajátossága annak tudata, hogy az élet fontos problémáiban egyszerre három elem hat: a természet, a társadalom és az ember, amit így is mondahatunk: a Természet, a Társadalom és az Ember.
Lépten-nyomon találunk látványos példákat arra, milyen döntő szerepet játszanak ezek az elemek, minden a maga sajátos módján. Az építészet a Természet ismeretén és tiszteletén alapul. Az az épület, amely nem számol a természeti törvényekkel, hamar összedől, esetleg maga alá temetve áldozatait. De a piac törvényeit is nagyrészt a Természet határozza meg, amit keményen megérzünk, ha a kereslet megnő, a kínálat pedig csökken. Vagy például nincs internet a Természet nélkül.
Ugyanakkor a Természet nem csupán arctalan természeti törvények sokasága, hanem a csodálatos Föld, a csodálatos Égbolt.
Röviden említjük legfontosabb feladatainkat:
- Szigorúan óvni kell a levegő tisztaságát, korlátozni és minél előbb megszűntetni a káros gázok gyártását és használatát. Fokozni kell a harcot a por és az allergénok ellen.
- Szigorúan óvni kell a vizek, beleértve a világóceán tisztaságát, mindenhol helyre kell állítani a természeti állapotokat.
- Óvni és gyarapítani kell az erdőket.
- Radikális módon fokozni kell a Természet védelmét, a most néhány kis területre kidolgozott természetvédelmi státuszt ki kell terjeszteni az egész Földre, és csak bizonyos területekre engedélyezni időleges eltérést.
- Óvni és gyarapítani kell a termőföldet, csökkentve a vegyszer használatát.
- Fokozni kell az állati és növényi szelekciót természetes eszközökkel, közben lassítani kell, bizonyos területeken moratóriumot bevezetni a génmanipulációra, a szigorúan ellenőrzött alapkutatásokra koncentrálva.
- Móratóriumot, hamarosan teljes tilalmat kell kimondani a fosszilis energiahordozók használatára.
- Fokozni kell a Föld kozmikus védelmét, az ehhez szükséges kutatásokat és fejlesztéseket.
- Ösztönözni kell a településszerkezet fokozatos átalakítására a Via Vita koncepció szerint.
- Fokozni kell az emberek, különösen a gyerekeket a Természet szeretetére és tiszteletére.
  * * *

Figyelmeztetés: VVM 2020 cím alatt bejegyzések egy most készülő nagyobb anyag (munkacíme VVM 2020 – Felhívás) egy részlete. Ha a munka során ebben kisebb-nagyobb változások történnek, ezeket közzétesszük. A kisebbeket átvezetjük az eredeti blogbejegyzésen, a nagyobbakat új bejegyzésként adjuk majd közre.

2019. június 23., vasárnap

VVM 2020 – 10. Társadalmi igazságosság


Hatalmas történelmi eredmény a rabszolgatartása és a szolgaság minden formájának elvetése. Ugyanakkor ez az elvetés többnyire erkölcsi és jogi, és ha ilyenként nem merő formalizmus, a gyakorlatban még sokak helyzete, sorsa hasonló a rabszolgákéhoz vagy a szolgákéhoz. Ilyen helyzetben vannak a prostitációra kényszerített nők, a mély szegénységben élők tömegei, egyéb hátrányos helyzetűek, a betegek és idősek jelentős része, a banditák és maffiák áldozatai. És nem szabad elfelejteni: a világ egyik legdemokratikusabbnak tartott alkotmányát rabszolgatartók írták meg. Több társadalmi forradalomra lesz szükségünk ahhoz, hogy egy jogában és gyakorlatában valóban igazságos világ szülessen
Közben az igazságosság egyszerű elvekben és szabályokban jelenik meg. Ezeket fontos lenne mindig és gyorsan megtenni, mert minden ilyen apró lépés erőt és reményt ad a társadalomnak.
A Mozgalom régóta több szerény, szinte jelképes intézkedést szorgalmaz. Ilyenek:
– korfüggő minimálbér,
– korfüggő nyugdíjemelés,
– 13. nyugdíj,
Ennél nagyobb horderejű lépés lenne az adórendszer átalakítása világ, logikus és igazságos elvek szerint:
– mindenkire egyformán vonatkozó alapadó (tized), amelynek sorsáról viszont az adózók teljes egészében rendelkezhetnek,
– egy szolidaritási adó, amelyet azok fizetnek, aki az átlagfizetésnél többet keresnek, és végül
– egy kiválósági adó, amelyet azok fizetnek, akik többet keresnek, mint a köztársasági elnök.
Különösen fontos világosan felismerni, és nyíltan vallani: mind az egyes embernek, mind az emberi közösségeknek, beleértve az államokat és az egész emberiséget jogos és helyes cél a hatalom és a gazdagság, de ezek egy mértéken túl sértik az igazságosság eszményét, miközben súlyos tudatkárosító hatásuk van. Ezért nincs igazságosság ott, ahol ezek nincsenek a jó mértékben megtartva.
  


* * *

Figyelmeztetés: VVM 2020 cím alatt bejegyzések egy most készülő nagyobb anyag (munkacíme VVM 2020 – Felhívás) egy részlete. Ha a munka során ebben kisebb-nagyobb változások történnek, ezeket közzétesszük. A kisebbeket átvezetjük az eredeti blogbejegyzésen, a nagyobbakat új bejegyzésként adjuk majd közre.