2014. március 21., péntek

Beszéljünk programokról! 10.

Az igazságosság programja
Sokféle erő tartja egybe a társadalmat, de az igazságosság az egyik legfőbb. Az igazságosság biztosít szilárd alapokat, erős integrációt, erkölcsi karaktert. Az irigység a legendás hét főbűn egyike, de a másik, a kapzsiság még veszedelmesebb. A társadalomnak, így szükségszerűen a politikának, a jognak, a közigazgatásnak céltudatosan és módszeresen kellene dolgozniuk az igazságosság érvényesítéséért.
Nagyobb közteherviselést kellene elvárni a gazdagoktól, és nagyobb emberséget kellene tanúsítani a nehezebb, különösen a hátrányos helyzetűekkel szemben. Az egy kulcsos jövedelemadó teljességgel elfogadhatatlan. De az önkényes jövedelemhatárokkal és kulcsokkal kreált személyi jövedelemadóval szemben ésszerű és igazságos rendszer kellene, amelynek
- jövedelemhatárai: a létminimum, az országos átlagkereset, illetve a köztársasági elnök illetménye
- kulcsait pedig a társadalmi érdekegyeztetéssel megállapított költségvetés igényei szabják meg.
Az igazságosság része a büntető gyakorlat is. Egy mai szokványos bírság a szerényen élő embert vagy egész családot nyomorba dönthet, egy tehetős embernek jelentéktelen bosszúság. A mai elektronizált világban nem jelentene nehézséget mindenki számára egy személyes bírságegységet meghatározni.
Ez két fontos téma, de tengernyi sürgős teendőnk van az élet minden területén az igazságosság érvényesítése érdekében. Ezért több intézményt (MTA, Állampolgári jogok biztosa stb.) törvényileg kötelezni kellene arra, hogy évente jelentést készítsenek a társadalmi igazságosság helyzetéről, és javaslatokat tegyenek annak javítása érdekében.2014. március 20., csütörtök

Beszéljünk programokról! 9.

A lakáshoz való jog
Az otthon minden ember alapvető joga. Ezt általában elismerik, ezzel együtt ez az egyik legkevésbé védett emberi jog. Különösen azokban a társadalmakban, ahol a magántulajdon különleges előjogokkal rendelkezik, az az abszurd gyakorlat a jellemző, hogy egy valakinek (vagy személytelen valaminek) a vagyoni követelése minden komoly akadály nélkül megfoszthatja otthonától, hajléktalan földönfutóvá tehet másvalakit, akár egy egész gyermekes családot is.
Ki kellene mondani, hogy senkit nem lehet megfosztani lakhatásától. Ehhez nem szükséges teljesen eltörölni a lakásra, házra tett jelzálog jogintézményét, csak annak hatályát kellene igazítani a lakáshoz való jog elsőbbségéhez. Így egy adóst semmiképpen nem lehetne megfosztani lakásától, hanem abban és csak abban az esetben, ha a lakás nagysága jelentősen meghaladja a jogos mértéket, kötelezni lehetne az adóst egy igényének megfelelő kisebb lakásba való költőzésre, a két lakás árának különbözetéből törlesztve a tartozást.
Ezen kívül komplex lakhatást biztosító modellt kellene kialakítani, amely egy életen át segíti az embert. Ennek kiindulópontja a már létező babakötvény, vagy egy hasonló külön konstrukció is lehetne.2014. március 19., szerda

Beszéljünk programokról! 8.

Az egészségügy megújítása
A világon az orvostudományban forradalom zajlik, forradalmi változások zajlanak az életmódban is. Minden embernek esélye van száz évnél is hosszabb egészséges és értelmes életre. Közben a világ legtöbb országában, így Magyarországon is az egészségügy felháborítóan leépül.
Egy felelős kormányzatnak gondoskodnia kell, akár népszerűtlennek tűnő intézkedések révén is, hogy jóval több – a szükséges – forrás álljon az egészségügy részére, ezen belül ésszerű mértékben álljanak források az egészségügy fejlesztése és az orvostudomány részére. Az egészségügyi hozzájárulás mértékét évente ezekhez az igényekhez kellene igazítani.
Az egészségügyet alapvetően két ágra kellene bontani. Az egyikhez tartoznának a jelentős önkormányzattal működő kórházak és rendelők, a másikhoz a családi orvosok hálózata (amelybe integrálni kellene a gyermekorvosi és a védőnői hálózatot). Ez utóbbi hálózat egyben a lakosság egészségügyi érdekképviselete lenne mind a gyógyító intézményekkel, mind a hatalommal szemben.
Különösen sürgető lenne a modern elektronikai technika széleskörű alkalmazása egyrészt az egészségügyi online-ellátás érdekében, másrészt az egészségügyben jelenleg általános – tűrhetetlen, embertelen, mélységesen felháborító – várakoztatási gyakorlat felszámolásáért.2014. március 18., kedd

Beszéljünk programokról! 7.

Az adósságcsapda felszámolás
Magyarország, mint jó ideje a világ legtöbb országa beleesett az adósságcsapdába, így most többet kénytelen költeni az adósság kamataira, mint például 10 millió ember egészségügyére. A modern adóssággyakorlat valójában nem más, mint az viszonylag kényelmes adómonopólium részbeni privatizálása a tőke részére.
Egy felelős kormányzat nem tehet mást, mint felállítani össztársadalmi egyetértéssel egy világos és reális stratégiát a teljes állami adósság felszámolása, és az államot hitelezővé tétele érdekében. Ezért a célért hosszú évekig nagy áldozatokat kellene hozni, de tudatosítani kellene, hogy ez az egyetlen helyes út. Van lehetőség ezt úgy megtervezni és végrehajtani, hogy a közben az áldozatvállalás igazságos is legyen, és ne veszélyeztesse az ország fejlődését.
Ennek egyik útja rövidtávú, legfeljebb egy évig tartó adósságcsökkentő kampányok szervezése, amelyek után a kamatfizetésben elért megtakarítás 90%-át további adósságcsökkentésre fordítjuk.

Sorskérdés lenne ezt a gazdálkodási államfilozófiát tartóssá tenni, és nem megengedni, hogy esetleg egy leendő felelőtlen kormány újra eladósítsa az államot. Ezt viszont a társadalom értékrendjének átalakításával, igazi nevelési forradalommal lehetne elérni.


Beszéljünk programokról! 6.

Likviditási szövetkezetek
A kis és közepes vállalkozások támogatásának fontosságával sokan egyetértenek, ugyanakkor a kormányzat kevés reális támogatást nyújt számukra. Mivel ezek száma igen nagy, erős csábítás megsarcolásuk.
Mivel a kisvállalkozások egyik krónikus baja a tőkeszegénységük, működésükben és fejlődésükben fordulatot hozhatnak az általuk önkéntesen kialakított úgynevezett likviditási szövetkezetek, amelyek rugalmasan és bizalmi alapon adnának egymásnak – főleg – rövidlejáratú kölcsönöket. Ezt a tevékenységüket a kormányzásnak hatékonyan kellene támogatni, megfelelő jogi környezet kialakításával és egyéb kormányzati eszközökkel, egyben ösztönözve a bankokat is a likviditási szövetkezetek hitelezési lehetőségeik bővítésében, működésük kiszolgálásában.


2014. március 17., hétfő

Beszéljünk programokról! 5.

A hitelintézetek hiteléért
A közérdek és a magánérdekek egyenlőségének védelme kiemelkedően fontos, aktuális és bonyolult feladat. Ebben meghatározó szerepet játszanak a hitelintézetek, amelyeket hagyományosan ér súlyos és jogos kritika.
A hitelintézetek hiteléért, közérdek-konform és átlátható működéséért  – elsősorban a társadalom elementáris erejű háborgásának hatására – sokat tettek, és tesznek az elmúlt években, de ezek az intézkedések nem elégségesek.
Ebben a témában, ahogy minden olyan témában, amelynek köze van a korrupcióhoz, radikális, drákói intézkedések szükségesek.
Mindenekelőtt rendkívül szigorú összeférhetetlenségi korlátozásokat kellene meghatározni a bankvezetők részére. Egy felső bankvezető számára tilos legyen bármilyen másod- vagy mellékállás, tisztség, állandó vagy alkalmi munkamegbízás. Ugyancsak szigorú tulajdonszerzési korlátozásokat is meg kell határozni számukra, különösen – a saját bankjának részvényein kívül – mindenféle pénzügyi és üzleti vagyonelemek vonatkozásában. Az alkalmazási és tulajdonszerzési korlátozások egy nagy részét a bankvezetők közeli hozzátartozói számára is érvényesíteni kell.2014. március 15., szombat

Beszéljünk programokról! 4.

A függetlenség kevés
Az állam lelkesen hirdeti és védelmezi a szabadságot és a függetlenséget, mint a legnagyobb értéket, amelyekért a polgároknak is legalább ennyire kellene lelkesedniük, de főleg szükség esetén a vérüket adniuk.
Ma már más út előtt állunk, magasabb rendű értékekhez kellene igazítanunk politikánkat. A polgárok szabadsága, függetlensége és biztonsága nem fog csökkenni, ha a nemzetinek mondott kormányok fölött az emberiséget egészét összefogó és szolgáló kormány teszi teljessé a kormányzási hierarchiát.
Sokan egy világkormányban sötét, netán egyenesen sátáni erők eszközét látják. Ez ráillik egy titkos és antidemokratikus érdekszövetkezetre, de nem egy legitim és demokratikus szervezetre. Ennek csirái pedig máris megvannak a nemzetközi békét és együttműködést szolgáló ENSZ-ben. Annak közgyűlése könnyen fejleszthető világparlamentre, az első világkormány pedig akár 24 óra alatt összeülhet, ha valaki összehívná az ENSZ 12 legfontosabb szervezetének vezetőit.
Függetlenségünk nem garancia az ellen, hogy demokráciánk nem torzul el egy autoriter rendszerré. Nem garancia, hogy valaki nem nem borítja lángba a világot. Nem garancia, hogy a globális kihívások megállnak határainkon. Ma már semmire nem garancia a függetlenség.
Nem kiüresedett eszmékkel kellene manipulálni és ámítani, hanem harcolni azért, hogy az igazi értékek, mint szabadság és egyenlőség, együttműködés és szolidaritás, béke és demokrácia az élő közösségek minden szintjén, a családtól kezdve, települési és nemzeti önkormányzaton át a világkormányig minden szinten érvényesüljenek.

* * *

2014. március 14., péntek

Beszéljünk programokról! 3.

A bűnüldözés kevés
A bűnüldözés átfogó, egységes és igen nagy hatalmú intézményrendszere régóta kialakult. Ez kevésbé mondható el az állampolgárok védelmével kapcsolatban. Azok rendszerint kevés vagy éppenséggel semmilyen segítséget nem kapnak a közhatalomtól, nem ritkán pedig éppen a bűnüldözés ártatlan kárvallottjai, áldozatai is lehetnek.
Az állampolgárok védelmével különböző helyzetekben ma is foglalkoznak állami szervek. Ide sorolható mindenekelőtt a rendőrség, a gyámhatóság, a fogyasztóvédelem, külföldön a konzuli szolgálatok. Ezek egy részéből építkezve kellene létrehozni egy egységes és hatékony állami szervezetet az állampolgárok védelmére, amely közigazgatási jellegben és jelentőségben a nagyhatalmú ügyészség (ellen)párja lenne.
Ennek az új szervezetnek feladat lenne, hogy hatékony segítséget, ha kell védelmet nyújtson minden olyan állampolgár számára, aki bármilyen erőszak, garázdaság, fenyegetés, üldözés stb. célpontja. Ebbe a körbe értendő a családi, munkahelyi, utcai stb. erőszak, bántalmazás, de ide értendő minden olyan eset is, amikor hatósági intézkedés terheli az állampolgárt, a bürokratikus packázástól a jogszerű nyomozásig. Így ennek keretében a jövőben nem az ügyészség által kirendelt ügyvédnek, hanem az új független szervezetnek kellene ellátni a terhelt jogi védelmét. Ugyancsak ennek a szervezetnek lenne a feladata saját helységeiben biztosítani őrizetet a bíróság által előzetes letartoztatásba helyezett személyek számára.
Fontos – és reális – cél az, hogy ez az új szervezet ne egy új bürokratikus megahivatallá, hanem motorjává váljon az egész társadalom, és különösen a közigazgatás és a büntetőpolitika humanizálásának.

2014. március 13., csütörtök

Beszéljünk programokról! 2.

Dolgozhasson, és dolgozzon is mindenki
A munka természetes alapvető jog és természetes alapvető kötelesség. Kellő akarat és felelősség esetében egy kormányzati ciklus is elegendő lenne a teljes foglalkoztatottság megvalósításához, egy komplex – jogi, gazdasági, nevelési stb. – program alapján.
A programnak három fő célt kell követnie
- kellő számban legyen hasznos és hatékony, a gazdaságban versenyképes munkahely,
- a munkalehetőségek és jövedelmek igazságos elosztása,
- a munkának legyen értéke és becsülete.
Ezer intézkedés kínálkozik e célok eléréséhez. Íme néhány a fontosabbak közül:
- a szövetkezeti mozgalom feltámasztása a legjobb hazai és külföldi tapasztalatok alapján,
- különös státusz és támogatás biztosítása a szociális szövetkezetek részére,
- a kibuc hazai változatának kikísérletezése, különösen a cigányság felzárkóztatása érdekében,
- a brigádmozgalom új módon való feltámasztása, amelyben a brigád önálló munkavállaló egység lépne fel,
- az egyéni vállalkozás, kereskedelem, a szabad foglalkozás feltételeinek egyszerűsítése, pénzügyi és adminisztratív terheinek jelentős csökkentése,
- a kisvállalkozások esetében a családtagok könnyített – és egyéb állásvesztés esetén kötelező – alkalmazása,
- a gyerekek tudatos munkához szoktatása négy éves kortól kezdődően, alkalmas családi, 12 éves kortól társadalmi rituálék keretében,
- a nyugdíjtól függetlenül megfelelő és értelmes munkalehetőségeket kellene biztosítani minden egészséges ember számára, élete végéig.


Beszéljünk programokról! 1.

A Változó Világ Mozgalom felháborítónak tartja, hogy Magyarország politikai pártjai a mostani választási kampányban nem ajánlanak a társadalomnak konkrét kiérlelt elképzeléseket, amelyek a következő kormányzási ciklusban hozzájárulhatnak az ország fejlődéséhez. Felháborító, hogy a média ahelyett, hogy ostorozná a pártok mulasztását aktív szerepet vállal a közvélemény megzavarásához álságos és szánalmas szenzációkkal. Elszomorító, hogy a társadalom mindezt hallgatagon és fásultan tűri.
Abban a reményben, hogy ezen a tragikus helyzetben még lehet változtatni, a kampány hátralévő időszakában mindennap felajánlunk a köz figyelmébe egy-egy fontosnak vélt, elgondolkoztató elképzelést. Ebben lesznek új, eddig nem ismertetett ajánlások, de érdemes lesz számos régebbi, aktualitásukból mit sem veszített javaslatot is megismételni.
A tudomány szerepének megerősítése
A tudomány szerepének – jelentős – megerősítése komplex és hosszú távú feladat. Ennek részeként javasoljuk, hogy a következő intézmények kerüljenek át az MTA igazgatása alá:
- a felsőoktatási intézmények,
- a levéltárak,
- a múzeumok,
- a KSH,
- a műemlékvédelem.

Ezek az intézkedések nem csupán a tudomány megerősítését szolgálnák, hanem a hatalommegosztás fejlesztését, a tudományt egy negyedik hatalmi ággá való emelését, amely – remélhetőleg – alkalmasabb is lesz egy reális függetlenségre.